NOWOŚĆ! ulubieńcy dietetyka - dieta PCOS & trądzik na zgrabną sylwetkę

Zobacz

Regulamin

 • REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DIETETYCZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. DEFINICJE.

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług dietetycznych.
 2. Dietetyk - Daria Adaszak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dietetyka COCONAT DIET Daria Adaszak, NIP: 8961606050, ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław.
 3. Konsument - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Osoba wskazana w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) z dalszymi zmianami – dalej ustawa o prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług dietetycznych przez Dietetyka za pośrednictwem serwisu internetowego: https://coconatdiet.pl/.
 2. Przedsiębiorcą świadczącym usługi jest Daria Adaszak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dietetyka COCONAT DIET Daria Adaszak, NIP: 8961606050, ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław;
 3. Klient może komunikować się z Dietetykiem:

a) osobiście pod adresem: ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław;

b) listowanie na adresem: ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław;

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 664 787 679;

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej: dariaadaszakcoconat@gmail.com.

 1. Świadczenie usług odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego, chyba że w Regulaminie wskazano inaczej.
 2. Wymagania techniczne do prawidłowego korzystania z usług;

a) dostęp do komputera, telefonu (smartfon), tabletu

b) dostęp do Internetu;

c) zainstalowaną jedną z aktualnych przeglądarek: Google Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge, Safari;

d) aktywne konto e-mail.

III. DOKONYWANIE ZAKUPÓW ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ DIETETYKA.

 1. Za pośrednictwem strony internetowej Dietetyka Klient może dokonać zakupu następujących usług:

a) E - book z dietą lub przepisami – zgodnie z aktualną ofertą znajdującą się w zakładce „Sklep”;

b) współpracy z Dietetykiem – zgodnie z aktualną ofertą znajdującą się w zakładce „Oferta Współpracy”;

c) kursy - zgodne z aktualną ofertą znajdującą się w zakładce "Sklep".

c) jednorazową konsultacje - zgodne z aktualną ofertą znajdującą się w zakładce "Sklep".

 1. W celu dokonania zakupu Klient powinien wybraną przez siebie pozycję dodać do koszyka poprzez opcję: „dodaj do koszyka”;
 2. W celu finalizacji zamówienia Klient powinien wybrać opcję „do kasy”, wypełnić formularz, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgody i wybrać opcję „kontynuuj płatność”;
 3. Jeżeli po dodaniu produktu do koszyka Klient chce kontynuować zakupy powinien wybrać opcję „kontynuuj zakupy”;
 4. W celu dokonania płatności Klient powinien wybrać opcję płatności.
 5. Płatności można dokonać:

a) szybki przelewem online;

b) kartą płatniczą - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

c) blikiem;

d) zwykłym przelewem bankowym na rachunek Dietetyka o nr 65 1160 2202 0000 0005 0394 2764

 1. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym Dietetyka są kwotami brutto w PLN.

IV. E- BOOK Z DIETĄ.

 1. Po otrzymaniu płatności przez Dietetyka, Klient otrzymuje E – book z dietą na wskazany w formularzu adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych.
 2. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Klienta albo wycieczki -termin nastąpienie od umowy wynosi 30 dni. Klient może skorzystać z formularza będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Klient będący konsumentem lub osobą wskazaną w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, przyjmuje do wiadomości, że przesłanie E- booka z dietą stanowi wykonanie usługi w całości i w związku z tym nie przysługuje takiemu Klientowi prawo do odstąpienia od Umowy na co wyraża zgodę.
 4. Dietetyk nie gwarantuje efektu oczekiwanego przez Klienta ze względu na wielość i złożoność czynników wpływających na realizację planu żywieniowego, wielość i złożoność czynników wpływających na ludzki organizm, wielość i złożoność czynników wpływających na indywidualne predyspozycje Klienta.
 5. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za:

a) za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania planu żywieniowego, zaleceń Dietetyka;

b) brak możliwości wykorzystania całości lub części produktów wskazanych w planie żywieniowym ze względu na przyjęte przez sprzedawców/producentów gramatury sprzedaży;

c) jakość, skład produktów;

d) oznaczenia produktów przez sprzedawców/producentów;

e) konsekwencje stosowania planu żywieniowego przez osoby trzecie.

 1. Dietetyk nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej i nie wykonuje działalności leczniczej w szczególności Dietetyk nie udziela porad lekarskich.
 2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług można składać:

a) osobiście pod adresem: ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław;

b) na piśmie - na adres korespondencyjny: ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław;

c) telefonicznie: 664 787 679;

d) drogą elektroniczną - adres e-mail: dariaadaszakcoconat@gmail.com.

 1. W treści reklamacji należy dokładnie opisać zaistniałych problem związany z funkcjonowaniem świadczonych usług.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia - w sposób uzgodniony z Klientem.

V. WSPÓŁPRACA Z DIETETYKIEM I KONSULTACJE.

 1. Klient za pośrednictwem serwisu internetowego Dietetyka ma możliwość zakupu następujących pakietów współpracy: BASIC, STANDARD, PREMIUM lub jednorazowej konsultacji dietetycznej.
 2. Zakup współpracy z Dietetykiem za pośrednictwem serwisu internetowego Dietetyka oznacza zawarcie przez Klienta z Dietetykiem Umowy o świadczenie usług dietetycznych.
 3. Współpraca z Dietetykiem w ramach wybranego przez Klienta pakietu obejmuje:

a) konsultacje wstępną tj. przeprowadzenie przez dietetyka wywiadu żywieniowego i zdrowotnego, analizę sposobu żywienia, spersonalizowanie zaleceń żywieniowych;

b) ułożenie planu żywieniowego na 7 dni (BASIC)/14 dni (STANDARD) /ułożenie trzech 14 – dniowych planów żywieniowych (PREMIUM) – wraz z gotową listą zakupów;

c) 1 konsultację kontrolną (BASIC) (STANDARD)/ 3 konsultacje kontrolne (PREMIUM);

d) doradztwo dotyczące realizacji planu żywieniowego przez 30 dni (BASIC i STANDARD)/ 90 dni (PREMIUM);

e) możliwość zmiany planu żywieniowego - wymiany 4 posiłków (BASIC/STANDARD)/możliwość zmiany planu żywieniowego - możliwość wymiany 4 posiłków w każdym miesiącu współpracy (PREMIUM);

f) monitorowanie postępów na podstawie raportów przesłanych przez Klienta (BASIC/STANDARD/PREMIUM).

 1. Niewykorzystanie przez Klienta w trakcie trwania Umowy, któregoś z elementu wskazanego w zakupionym przez Klienta pakiecie nie powoduje obniżenia wynagrodzenia Dietetyka.
 2. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem lub osobą wskazaną w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta - na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

a) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Klienta albo wycieczki -termin nastąpienie od umowy wynosi 30 dni. Klient może skorzystać z formularza będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

b) Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi obejmującej konsultację wstępną przed terminem do odstąpienia od Umowy i w przypadku wykonania tej usługi w całości prawo do odstąpienia wskazane w pkt a nie przysługuje zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta;

c) Ze względu na zindywidualizowany przedmiot Umowy jakim jest opracowanie planu żywieniowego prawo do odstąpienia od Umowy jest wyłączone po wykonaniu konsultacji wstępnej.

 1. Po otrzymaniu płatności za wybraną przez Klienta współpracę z Dietetykiem, Dietetyk w terminie 3 dni roboczych kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem adresu e-mail w celu rozpoczęcia współpracy.
 2. W celu prawidłowej realizacji Umowy Klient zobowiązuje się do udzielenia Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji w szczególności dotyczących:

a) nawyków żywieniowych;

b) stanu zdrowia;

c) nietolerancji pokarmowych;

d) alergii;

e) przyjmowanych leków/suplementów.

 1. Plan żywieniowy wraz z listą zakupów zostanie ułożony i przesłany przez Dietetyka Klientowi - na kontaktowy adres e-mail Klienta w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia zakończenia konsultacji wstępnej.
 2. Plan żywieniowy wraz listą zakupów zostanie przesłany przez Dietetyka na kontaktowy adres e-mail Klienta, chyba że Klient zgłosi chęć odbioru osobistego w siedzibie Dietetyka.
 3. Klient przesyła Dietetykowi na kontaktowy adres e-mail akceptację planu żywieniowego w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia jednorazowej zmiany do planu żywieniowego polegającej na wymianie 3 składników posiłków wskazanych w planie żywieniowym. Klient zobowiązuje się zgłosić chęć zmiany w terminie do akceptacji planu żywieniowego.
 4. Doradztwo dotyczące realizacji planu żywieniowego:

a) polega na udzielaniu przez Dietetyka odpowiedzi na zapytania Klienta dotyczące planu żywieniowego;

b) rozpoczyna się od dnia następnego po dniu przesłania Klientowi planu żywieniowego;

c) będzie odbywać się za pośrednictwem kontaktowego adresowego adresu e-mail w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 - przy czym Dietetyk zastrzega sobie prawo udzielenia odpowiedzi na wiadomość e-miał w terminie 3 dni roboczych od jej otrzymania;

 1. Pakiet usług może być wykorzystywany tylko przez Klienta.
 2. Umowa jest umową starannego działania.
 3. Dietetyk nie gwarantuje efektu oczekiwanego przez Klienta ze względu na wielość i złożoność czynników wpływających na realizację planu żywieniowego, wielość i złożoność czynników wpływających na ludzki organizm, wielość i złożoność czynników wpływających na indywidualne predyspozycje Klienta.
 4. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za:

a) działania lub zaniechania podjęte na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych;

b) za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania planu żywieniowego, zaleceń Dietetyka;

c) brak możliwości wykorzystania całości lub części produktów wskazanych w planie żywieniowym ze względu na przyjęte przez sprzedawców/producentów gramatury sprzedaży;

d) jakość, skład produktów;

e) oznaczenia produktów przez sprzedawców/producentów;

f) konsekwencje stosowania planu żywieniowego przez osoby trzecie.

 1. Dietetyk nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej i nie wykonuje działalności leczniczej w szczególności Dietetyk nie udziela porad lekarskich.
 2. Umowa kończy się wraz z upływem terminu ustalonego na doradztwo dotyczące realizacji planu żywieniowego w zależności od wybranej opcji współpracy.
 3. Klient ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia jeżeli

a) Dietetyk nie skontaktował się w celu nawiązania współpracy w terminie wskazanym w Regulaminie - w takiej sytuacji Klientowi przysługuje zwrot całej zapłaconej kwoty;

b) Klient nie otrzymał planu żywieniowego, pomimo wyznaczenia Dietetykowi dodatkowego 3 dniowego terminu – z zastrzeżeniem, że termin dodatkowy nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji - w takiej sytuacji Klientowi przysługuje zwrot całej zapłaconej kwoty;

 1. Dietetyk ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę jeżeli w trakcie trwania Umowy Dietetyk ustali, że sytuacja zdrowotna Klienta nie pozwala na opracowanie planu żywieniowego - w przypadku wykonania w całości konsultacji wstępnej przez Dietetyka Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o kwotę w wysokości 190 zł brutto lub w przypadku pary 250 zł brutto za konsultację wstępną.
 2. Klient ma prawo zgłosić reklamacje w przypadku:

a) nieotrzymania planu żywieniowego i/lub listy zakupów;

b) braków w planie żywieniowym dotyczących ilości posiłków, gramatur.

c) Reklamacje można zgłaszać osobiście, telefonicznie lub na kontaktowy adres e-mail Dietetyka.

 1. Dietetyk rozpatruje reklamację w terminie 3 dni roboczych.
 2. Strony zobowiązują się do utrzymywania w ścisłej tajemnicy poufnych informacji dotyczących drugiej Strony, w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że plany żywieniowe oraz wszelkiego rodzaju ankiety, raporty schematy, logotypy oraz inne utwory stanowią własność intelektualną Dietetyka.
 4. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej lub dokumentowej (e-mail).
 5. Oświadczenia związane z niniejszą umową mogą być składane pisemnej lub dokumentowej (e-mail).
 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Dietetyka, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

VI. PROJEKT DLA KOBIET (KURS).

 1. Po otrzymaniu płatności przez Dietetyka, Klient otrzymuje dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku na wskazany w formularzu adres e-mail najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia kursu.
 2. Do prawidłowego wykorzystania kursu przez Klienta wymagane jest posiadanie aktywnego profilu na Facebooku.
 3. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Klienta albo wycieczki -termin nastąpienie od umowy wynosi 30 dni. Klient może skorzystać z formularza będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dietetyk nie gwarantuje efektu oczekiwanego przez Klienta ze względu na wielość i złożoność czynników wpływających na ludzki organizm, wielość i złożoność czynników wpływających na indywidualne predyspozycje Klienta.
 5. Cena Kursu zawiera: a) cztery 7 dniowe gotowe jadłospisy ułożone przez dietetyka wraz z gotową listą zakupów b) 8 szkoleń na żywo na konkretny temat c) dostęp do zamkniętej grupy wsparcia na Facebooku d) 60 dni stałego kontaktu w grupie
 6. Dokładny opis kursu jest wskazany na stronie www.coconatdiet.pl
 7. Niewykorzystanie przez Klienta, któregoś z elementu kursu, nie powoduje obniżenia ceny.
 8. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego zrealizowania kursu przez Klienta oraz osób trzecich.
 9. Dietetyk nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej i nie wykonuje działalności leczniczej w szczególności Dietetyk nie udziela porad lekarskich.
 10. Reklamacje dotyczące świadczonych usług można składać:
 • a) osobiście pod adresem: ul. Muchoborska 18 (bud. Gamma), lokal 1.55.3, 54-424 Wrocław;
 • b) na piśmie - na adres korespondencyjny: ul. Muchoborska 18 (bud. Gamma), lokal 1.55.3, 54-424 Wrocław;
 • c) telefonicznie: 664 787 679;
 • d) drogą elektroniczną - adres e-mail: dariaadaszakcoconat@gmail.com.
 1. W treści reklamacji należy dokładnie opisać zaistniałych problem związany z funkcjonowaniem świadczonych usług.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia - w sposób uzgodniony z Klientem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakazane jest dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym w ramach korzystania z serwisu internetowego.
 2. Zasady przesyłania Newslettera znajdują się w Regulaminie Newslettera.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Dietetyk podaje link do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr. oraz swój adres e-mail: dariaadaszakcoconat@gmail.com.
 5. Dietetyk nie jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów i nie zobowiązał się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Daria Adaszak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dietetyka COCONAT DIET Daria Adaszak, NIP: 8961606050, ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław. – Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()       – Data zawarcia umowy()/odbioru()       – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)       – Adres konsumenta(-ów)       – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data      

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin newslettera

 1. Przedsiębiorcą świadczącym usługę Newslettera za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://coconatdiet.pl/ jest Daria Adaszak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dietetyka COCONAT DIET Daria Adaszak, NIP: 8961606050, ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław;
 2. Z przedsiębiorcą można skontaktować się:

a) osobiście pod adresem: ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław;

b) listowanie na adresem: ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław;

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 664 787 679;

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej: dariaadaszakcoconat@gmail.com

 1. Za pośrednictwem strony internetowej Dietetyka, Klient może zamówić bezpłatny Newsletter obejmujący informacje o nowościach, wpisach i usługach.
 2. Do skorzystania z usługi Klient potrzebuje:

a) dostęp do komputera, telefonu (smartfon), tabletu;

b) dostęp do Internetu;

c) zainstalowaną jedną z aktualnych przeglądarek: Google Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge, Safari;

d) aktywne konto e-mail.

 1. Celem zapisania się do Newslettera Klient powinien:

  a) wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: https://coconatdiet.pl/ poprzez wpisanie aktywnego adresu e-mail;

b) wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Potwierdzenie zamówienia Newslettera następuje poprzez kliknięcie w link znajdujący się w treści wiadomości wysłanej przez Dietetyka na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym lub skopiowanie takiego linku do przeglądarki internetowej.
 2. Klient może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z newslettera poprzez kliknięcie w link “anulowanie subskrypcji” znajdujący się w treści wiadomości wysłanej przez Dietetyka.
 3. Usługa Newslettera jest bezpłatna;
 4. Przesłanie Newslettera odbywa się na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 5. W ramach pierwszego zapisu do Newslettera Klient otrzyma również darmowe 3 jednodniowe jadłospisy lub mini ebooka o słodyczach.
 6. Reklamacje dotyczące Newslettera można składać:

a) osobiście pod adresem: ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław;

b) na piśmie - na adres korespondencyjny: ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław;

c) telefonicznie: 664 787 679

d) drogą elektroniczną - adres e-mail: dariaadaszakcoconat@gmail.com

 1. W treści reklamacji należy dokładnie opisać zaistniałych problem związany z funkcjonowaniem świadczonych usług.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w terminie czternastu dni od otrzymania zgłoszenia - w sposób uzgodniony z Klientem.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 4. Zakazane jest dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym w ramach korzystania z usługi Newslettera.
 5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Dietetyk podaje link do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr. oraz swój adres e-mail: dariaadaszakcoconat@gmail.com.