NOWOŚĆ! ulubieńcy dietetyka - dieta PCOS & trądzik na zgrabną sylwetkę

Zobacz

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Przedsiębiorcą świadczącym usługi za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://coconatdiet.pl/ jest Daria Adaszak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dietetyka COCONAT DIET Daria Adaszak, NIP: 8961606050, ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław;
 2. Użytkownik serwisu internetowego może skontaktować się z przedsiębiorcą:

a) osobiście pod adresem: ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław;

b) listowanie na adresem: ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław;

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 664 787 679;

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej: dariaadaszakcoconat@gmail.com

 1. Wymagania techniczne do prawidłowego korzystania z serwisu internetowego:

e) dostęp do komputera, telefonu (smartfon), tabletu:

f) dostęp do Internetu;

g) zainstalowana jedna z aktualnych przeglądarek: Google Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge, Safari;

 1. Zakazane jest dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym w ramach korzystania z serwisu internetowego.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administratorem danych osobowych jest Daria Adaszak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dietetyka COCONAT DIET Daria Adaszak, NIP: 8961606050, ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław.
 2. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu:

a) świadczenia usług dietetycznych;

b) przesyłania informacji handlowych (Newsletter);

c) współpracy w zakresie świadczenia usług;

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 pkt a RODO – na podstawie zgody, gdy jest ona wymagana;

b) art. 6 ust. 1 pkt b,c,f RODO tj.:

c) do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

d) do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

e) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 1. Dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako uzasadniony interes Administratora.
 2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów w jakich przetwarzane są dane osobowe.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane:

a) do czasu wycofania zgody, chyba że zachodzi inna podstawa przetwarzania danych;

b) do czasu przedawnienia zobowiązań o charakterze publicznoprawnym;

c) przez czas niezbędny do dochodzenia/wyegzekwowania/przedawnienia roszczeń lub obrony przed roszczeniami lub ich przedawnieniem.

 1. Dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie odrębnych przepisów, osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych tj. pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem.
 2. Osobie której dane dotyczą przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 prawo do: a) dostępu do danych osobowych,

b) żądania ich sprostowania,

c) uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

e) przenoszenia danych,

f) wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 1. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Co do zasady dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu RODO, jednak w przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu internetowego https://coconatdiet.pl/ koszyk zarządzany jest przez aplikację Snipcart, z serwerami w Kanadzie. Szyfrowanie odbywa się za pomocą certyfikatu SSL/HTTPS. Na mocy DECYZJI KOMISJI z dnia 20 grudnia 2001 r. nr (2002/2/WE) - Kanada uznawana jest za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych ze Wspólnoty do odbiorców objętych przepisami ustawy kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług/nawiązanie współpracy/przesyłanie informacji handlowych.
 4. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 5. W przypadku gdy osoba której dane dotyczą uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

III. COOKIE.

 1. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.
 2. Pliki cookie to pliki za pośrednictwem których jest możliwe przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego takich jak np. komputer, telefon, tablet.
 3. Pliki cookie służą do:
  a) zapamiętywania preferencji użytkownika i interakcji Użytkownika w serwisie internetowym np. zapamiętywania akceptacji cookie, polityk, regulaminów, zapisu na Newsletter – aby nie pytać użytkownika ponownie o zgody;

b) utrzymania sesji Użytkownika na stronie serwisu internetowego - aby zalogowany Użytkownik nie musiał każdorazowo logować się do swojego konta po zmianie zakładek lub w przypadku odświeżenia serwisu internetowego;

c) zapamiętywania hasła do konta założonego w serwisie internetowym po wyrażeniu zgody przez Użytkownika;

d) tworzenia statystyk w celu ulepszania serwisu internetowego;

 1. Pliki cookie w żaden nie identyfikują danych osobowych Użytkownika.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookie i dane z serwisu internetowego za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej z której korzysta.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zezwolić na cookie lub je zablokować za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej z której korzysta lub też ustawić usuwanie cookie po zamknięciu strony internetowej serwisu internetowego.
 4. Korzystanie przez użytkownika serwisu internetowego ze strony za pośrednictwem trybu incognito uniemożliwia gromadzenie danych o jego wizycie w serwisie internetowym.

IV. REKLAMACJE.

Reklamacje dotyczące korzystania z serwisu internetowego można składać osobiście pod adresem:

a. ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław.

b. na piśmie - na adres korespondencyjny: ul. Księcia Witolda 49, lokal 15, 50-202 Wrocław.

c. telefonicznie: 664 787 679

d. drogą elektroniczną - adres e-mail: dariaadaszakcoconat@gmail.com

W treści reklamacji należy dokładnie opisać zaistniałych problem związany z funkcjonowaniem serwisu internetowego. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w terminie czternastu dni od otrzymania zgłoszenia - w sposób uzgodniony z Użytkownikiem.